หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายทวี ภักดีแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  092-3569156

 • thumbnail

  พันจ่าอากาศเอกเวชยันต์ ขุนแก้ว

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  095-6153968

 • thumbnail

  นางปริษา เพียรชนะ เบอร์โทร 095-2109887

  พนักงานจ้าง

  095-2109887

 • thumbnail

  นายสำราญ ชุมรัมย์

  พนักงานจ้าง

  085-6114842

 • thumbnail

  นายเตื่อย แสงแดง

  พนักงานจ้าง

  085-4959530

 • thumbnail

  นายสุพรรณ์ ประกฏไทย

  พนักงานจ้าง

  099-4758554

 • thumbnail

  นายบัวกัน บุตรเพชร

  พนักงานจ้าง

  092-2855365

 • thumbnail

  นางนันท์พัต เส็งนา

  พนักงานจ้าง

  080-9267068

 • thumbnail

  นางสาวหนูกาลณ์ พึ่งกิ่ง

  พนักงานจ้าง

  080-0045644

 • thumbnail

  นางสาววิมาลา บุญเบาะ

  082-1176229

 • thumbnail

  นายไสว มณีจันทร์

  063-3744810

 • thumbnail

  นายนิยม ชะโปรัมย์

  -

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย เทียนสา

  094-9914859

 • thumbnail

  นายวิเชษฐ สุนทะมาลา

  098-8876849

 • thumbnail

  นายสาริน ปักกาเวลา

  095-1123620