หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง

         เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 2 ตำบล จำนวน 6 หมู่บ้านของตำบลหินเหล็กไฟ ดังนี้ - ตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่2, หมู่ที่3, หมู่ที่12, หมู่ที่14 - ตำบลคูเมือง จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 8

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง

     (1) ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ตามหมายเลข 226 ประมาณ 418 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอใกล้เคียง ดังนี้

 • เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ – อ.คูเมือง 7 กิโลเมตร
 • เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ – อ.พุทไธสง 37 กิโลเมตร
 • เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ – อ.แคนดง 16 กิโลเมตร
 • เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ – จ.บุรีรัมย์ 34 กิโลเมตร
 • เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 12 ตารางกิโลเมตร หรือ เท่ากับ 7,500 ไร่

     (2) อาณาเขตติดต่อ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


สภาพภูมิอากาศ  

      อากาศในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ แบ่งออกได้ 3 ฤดู ได้แก่ - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม ช่วงระยะนี้อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 39.00 องศาเซลเซียส - อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ประมา 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 40 องศาเซลเซียส

แหล่งน้ำ

 • สระน้ำสวน72  พรรษา
 • สระน้ำศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม
 • สระน้ำวัดศิลาเรือง
 • สระหนองบุหมา
 • สระน้ำบ้านสาวเอ้
 • สระน้ำบ้านคูบอน
 • สระน้ำบ้านถาวร
 • สระน้ำบ้านหนองไผ่

ทรัพยากรดิน สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย และพื้นที่ลาดชัน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำปลูกพืชได้ผลผลิตน้อยกว่ามาตรฐาน ลักษณะการใช้ที่ดิน

ลักษณะการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพในการทำการเกษตรที่อยู่อาศัยและใช้ในการประกอบอาชีพส่วนตัว

ขยะ มีรถยนต์ใช้จัดเก็บ จำนวน 1 คัน การกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบที่สถานีกำจัดขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปริมาณการจัดเก็บขยะได้ประมาณวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชาการ

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

 • การเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกผัก
 • ร้านขายของชำ
 • ปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่ฟาร์ม โค กระบือ เป็ด สุกร
 • การบริการ และอื่นๆ


การเกษตรกรรม

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ในพื้นที่ทั่วไปในเขตเทศบาล 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • ประมาณ ร้อยละ 70
 • ประกอบอาชีพปศุสัตว์ร้อยละ 10
 • ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 15 
 • และประกอบอาชีพด้านบริการร้อยละ 5

การพาณิชยกรรม/การบริการ

1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

 • สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 • ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
 • ร้านค้าทั่วไป จำนวน 32 แห่ง

2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์

 • โรงฆ่าสัตว์ จำนวน - แห่ง
 • สถานธนานุบาล จำนวน - แห่ง

3) สถานประกอบการด้านบริการ

 • ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง

4)  การอุตสาหกรรม
ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็น 
อุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขต เทศบาล ได้แก่ 

 • โรงสีข้าว                                              จำนวน     5    แห่ง
 • โรงงานน้ำตาล                              จำนวน     1    แห่ง 
 • โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า                    จำนวน     1    แห่ง

5) การท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดงานประเพณี 
ตีหินเหล็กไฟฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดม การปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อและสระน้ำ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย

6)  การปศุสัตว์ 
สำหรับการปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ มีประชาชนบางส่วนประกอบ 
อาชีพทำฟาร์มเลี้ยงสุกร และบางส่วนเลี้ยงโค เป็ด และไก่

ชุมชน

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ มีชุมชนจำนวน 12 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนวัด-โรงเรียน หมู่ 1
 • ชุมชนอีสานเขียว หมู่ 1
 • ชุมชนน้อยโนนกลาง หมู่ 1
 • ชุมชนน้อยสาละวัน หมู่ 1
 • ชุมชนโรงพักอนามัย หมู่ 1
 • ชุมชนสาวเอ้ หมู่ 2
 • ชุมชนห้องแถว-โรงงาน หมู่ 2
 • ชุมชนโนนเต่าทอง หมู่ 2
 • ชุมชนถาวร หมู่ 3
 • ชุมชนคูบอน หมู่ 8
 • ชุมชนหนองไผ่ หมู่ 12
 • ชุมชนหนองสนวน หมู่ 14

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.90 ของจำนวนประชากรทั้งหมดมีวัดจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดศิลาเรืองบ้านหินเหล็กไฟ, วัดบ้านคูบอน, วัดบ้านสาวเอ้, วัดบ้านหนองไผ่, สำนักสงฆ์บวรธรรมศิริ บ้านถาวร ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.10 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ


วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตเทศบาลหินเหล็กไฟ ดังนี้ (1)

 • ประเพณี ลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน กิจกรรมพอสังเขป มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวนแห่ ประกวดนางนพมาศจัดทำกระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน ฯลฯ
 • ประเพณีจัดงานประเพณีตีหินเหล็กไฟฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดม ช่วงติดต่อกับงานประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม
 • ประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล
 • ประเพณีสงกรานต์ เดือน เมษายน กิจกรรมพอสังเขป มีการรดน้ำดำหัว มอบของขวัญผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย
 • ประเพณีงานเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม กิจกรรมพอสังเขป การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา มีขบวนแห่เทียนพรรษา
 • ประเพณีงานวันออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม กิจกรรมพอสังเขป จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว แข่งขันกีฬาประเพณี มีการละเล่นต่าง ๆ

การศึกษา

ด้านการศึกษาที่มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟมี ดังนี้

 • โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4 โรงเรียน คือ
 1. โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
 2. โรงเรียนบ้านสาวเอ้
 3. โรงเรียนบ้านคูบอน
 4. โรงเรียนบ้านสระปะคำ

โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ขยายโอกาส 2 โรงเรียน คือ

 1. โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
 2. โรงเรียนบ้านสาวเอ้

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน

(1) สนามบาสเก็ตบอล              จำนวน 4  แห่ง   
(2) สวนสาธารณะ                  จำนวน  1  แห่ง          
(3) สนามฟุตบอล                   จำนวน  4  แห่ง        
(4) สนามตะกร้อ                    จำนวน  5 แห่ง 
(5) ลานกีฬาเอนกประสงค์         จำนวน  2  แห่ง

สาธารณสุข

(1)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               จำนวน    1   แห่ง
(2)   บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุก
สังกัดในเขตพื้นที่ 
- นักบริหารงานสาธารณสุข                  จำนวน   1   คน
- นักวิชาการสาธารณสุข                     จำนวน    1   คน
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข               จำนวน    1   คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน             จำนวน    1   คน
- แพทย์แผนไทย                              จำนวน    1   คน
- พยาบาลวิชาชีพ                             จำนวน    2   คน

ตาราง กองทุน สปสช. ของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการ

งบประมาณ

การอนุมัติ

การดำเนินงาน

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

บูรณาการร่วมในการประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่และค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและผิวหนังด่างชาเชิงรุก

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

3. โครงการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานทางระบาดวิทยา การสอบสวน การเฝ้าระวังโรค พัฒนาศักยภาพทีมพ่นสารเคมีและเครือข่าย SRRT ระดับตำบล

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค การบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่/สุราการถ่ายทอดความรู้ผู้บริโภคความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและร้านชำคุณภาพ

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

5. โครงการพัฒนาคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth friendly health Services) และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น รพ.สต.หินเหล็กไฟ (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

6. โครงการพัฒนาหมู่บ้านลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน และหมู่บ้านไอโอดีน รพ.สต.หินเหล็กไฟ

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

7. โครงการชาวหินเหล็กไฟไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี มีคลินิก DPAC

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

รวมเป็นเงิน

134,000 บาท

8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

18,400 บาท

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

9. โครงการบริหารจัดการกองทุน

22,600 บาท

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

10. โครงการพัฒนาทีมเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภค

5,000 บาท

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

11. โครงการค้นหาความเสี่ยงของเกษตรกรในการสัมผัสเคมีกำจัดศัตรูพืช

5,000 บาท

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

12. ชาวหินเหล็กไฟเข้มแข็ง ป้องกันและควบคุมโรคแบบยั่งยืน

72,900 บาท

อนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

257,900  บาท

ด้านสวัสดิการสังคม

ตารางการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. 2557

ประเภท

จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ(ราย)

จำนวนเงินที่ได้รับ
(บาท)

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ

550

4,365,600.00

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ

100

600,000.00

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV

10

6,0000.00

รวม

660

5,025,600.00

การคมนาคม การจราจร

(1) ถนนทางหลวงชนบท จำนวน 1 สาย

(2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 50 สาย

(3) ถนนลงหินคลุก จำนวน 5 สาย

(4) ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย

(5) ถนนลูกรัง จำนวน 6 สาย

(6) ถนนดิน จำนวน 1 สาย

สภาพถนนในเขตเทศบาล  ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพดี การเดินทางติดต่อกับจังหวัดโดยใช้ถนนลาดยาง การติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงถือได้ว่าสะดวกสบายพอสมควร                    
(ที่มา : ข้อมูลสำรวจขั้นปฐมภูมิกองช่าง สิ้นสุด ณ  เมษายน 2557 )

การประปา

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ   มีที่ทำการประปาจำนวน 1 แห่ง โรงสูบน้ำ จำนวน 3  
แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,022 ราย                                                                                                                                                                                                                                                   

การไฟฟ้า  

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟมีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน ไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 250 จุด                                                              

(ที่มา : ข้อมูลสำรวจขั้นปฐมภูมิ กองช่าง สิ้นสุด ณ พฤษภาคม 2557)

การสื่อสาร   

ระบบโทรคมนาคม หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่นโทรศัพท์และการสื่อสารอื่นฯ ในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ไม่มีสำนักงานชุมสายโทรศัพท์และที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในเขตพื้นที่การติดต่อสื่อสารของประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัว มีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้บริการในเขตเทศบาลจำนวน 7 ตู้ เครื่องอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 เครื่อง