หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายยุทธพร กล่อมจิต

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายอธิราช ดงสิงห์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวสุชาดา ไวยวุฒินันท์

  นักสันทนาการชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเกษศิริ บุตรเพชร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวอนัญตญา อุตตาปา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาววิจิตรา แจ้งจิตร

 • thumbnail

  นายภูฤทธิ์ ประเสริฐแก้ว

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ ชัยคง

 • thumbnail

  นางจุไรรัตน์ อึ้งศิริไพศาล

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ แซ่ตั้ง

 • thumbnail

  นางกฤษณา ปินะการัง