หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสุวิภา พงษ์ณรงค์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  090-3692321

 • thumbnail

  นางจรรยาพร แจ่มมณี เบอร์โทร 085-1020308

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  085-1020308

 • thumbnail

  นางสะไบแพร ยอดนครจง เบอร์โทร 083-7462328

  พนักงานจ้าง

  083-7462328

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งฟ้า เศษไธสง เบอร์โทร 061-2128894

  พนักงานจ้าง

  061-2128894

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย ผันพิมาย เบอร์โทร 084-4742264

  พนักงานจ้าง

  084-4742264

 • thumbnail

  นางสาวพรพิกุล กองทุ่งมน เบอร์โทร 090-9061199

  พนักงานจ้าง

  090-9061199

 • thumbnail

  นางสาวปิยะนุช สีหาบุญทอง

  099-2858185

 • thumbnail

  นางสาวธนัฐชา เที่ยงเล

  096-9139297

 • thumbnail

  นางสาวนันธิพัฒน์ เหมหาชาติ

  063-0243386

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาภรณ์ ขุ่ยภูมี

  061-0704919

 • thumbnail

  นางสาวกัญญา คำจอน

  082-2190516

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ สำคัญยิ่ง

  0969870180

 • thumbnail

  นายนราธิเบศร์ เที่ยงเล

  099-3408037