หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

สำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางจินตนา มีด้วง

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • thumbnail

  นางบังอร ไปแดน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวอรุณมาศ หงษ์หา

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายโชติวิทย์ ศรีจันทร์บุญ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางรัชดาพร อังคะณี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกาญจนา นารี

  พนักงานจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสิวลี ม่วงมะเริง

  พนักงานจ้าง

 • thumbnail

  นางมณี สิงห์ณารายณ์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางปราณี มณีจันทร์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายบุญส่ง พันธ์ุสุขเลิศ

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ สวัสดี

  พนักงานจ้าง

 • thumbnail

  นายอภิเดช ลาดบัวขาว

  พนักงานจ้าง

 • thumbnail

  นายวีระ พุทธานุ

  พนักงานจ้าง

 • thumbnail

  นายพงษ์ปณต ธนูชาญ

  พนักงานจ้าง

 • thumbnail

  นายสมหมาย พงษ์ณรงค์

  พนักงานขับรถ