หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

สำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางจินตนา มีด้วง เบอร์โทร 081-7255241

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  081-7255241

 • thumbnail

  นางสาวอรุณมาศ หงษ์หา เบอร์โทร 093-9289699

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

  093-9289699

 • thumbnail

  นางรัชดาพร อังคะณี เบอร์โทร 061-4155197

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  061-4155197

 • thumbnail

  นายโชติวิทย์ ศรีจันทร์บุญ เบอร์โทร 089-2828028

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  089-2828028

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ์ สารรัมย์ เบอร์โทร 094-4549434

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  094-4549434

 • thumbnail

  นายอรรถวุฒิ แวดอุดม เบอร์โทร 090-2980265

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

  090-2980265

 • thumbnail

  นางสาวสิวลี ม่วงมะเริง เบอร์โทร 096-9322773

  พนักงานจ้าง

  096-9322773

 • thumbnail

  นางปราณี มณีจันทร์ เบอร์โทร 083-1248925

  แม่บ้าน

  083-1248925

 • thumbnail

  นายอภิเดช ลาดบัวขาว เบอร์โทร 080-3721605

  พนักงานจ้าง

  080-3721605

 • thumbnail

  นายวีระ พุทธานุ เบอร์โทร 093-5380910

  พนักงานจ้าง

  093-5380910

 • thumbnail

  นายพงษ์ปณต ธนูชาญ เบอร์โทร 095-1909005

  พนักงานจ้าง

  095-1909005

 • thumbnail

  นายสมหมาย พงษ์ณรงค์ เบอร์โทร 090-3692321

  พนักงานขับรถ

  090-3692321

 • thumbnail

  นางสาวนันทิชา ดาวไดรัมย์ เบอร์โทร 088-0492504

  นักการ

  088-0492504

 • thumbnail

  นางสาวจิตตา ดาวไดรัมย์

  062-0934622

 • thumbnail

  นางสาวชมพูนุช ลีเกศ

  065-8960017