หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

 • thumbnail

  นายจักรินทร์ ปลื้มจิต

  นักพัฒนาชุมชน

 • คณะผู้บริหาร

  • thumbnail

   นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ

   นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ
   เบอร์โทร 063-2899695

  • thumbnail

   นายสุรพล สิทธิรัชนีวรรณ

   รองนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ
   เบอร์โทร 086-2579445

  • thumbnail

   นายวัชรากร สีหาบุญทอง

   รองนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ
   เบอร์โทร 089-6306472

  • thumbnail

   นางสาวจันทนา ดงสิงห์

   เลขานุการนายกเทศมนตรี
   เบอร์โทร 062-3327977

  • thumbnail

   นายสมดุลย์ ธนะสีลังกูร

   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   เบอร์โทร 094-3795920

  • thumbnail

   นายสมรักษ์ ศาลางาม

   ปลัดเทศบาล

   เบอร์โทร 088-1289008

  สมาชิกสภาองค์การ

  • thumbnail

   นายสมพร คชราช

   ประธานสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 085-7643254

  • thumbnail

   นายสำราญ บุตรศรีภูมิ

   รองประธานสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 090-3682878

  • thumbnail

   นายถนอม บุญโพธิ์

   สมาชิกสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 087-5825310

  • thumbnail

   นายประยูร แสงโนนแดง

   สมาชิกสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 080-2090399

  • thumbnail

   นายบิล ทศภักดี

   สมาชิกสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 082-0744815

  • thumbnail

   นายปรัชนันต์ เศวตคชกุล

   สมาชิกสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 085-1854932

  • thumbnail

   นายสำราญ พวงพันธ์

   สมาชิกสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 088-8382650

  • thumbnail

   นายพันศักดิ์ ศักดิ์อมรกิจ

   สมาชิกสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 084-8238594

  • thumbnail

   นายกฤษฎา พุทธานุ

   สมาชิกสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 088-4740355

  • thumbnail

   นางชัยยา มาลัยโคตร

   สมาชิกสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 086-8714419

  • thumbnail

   นางนงลักษณ์ ทองภูธรณ์

   สมาชิกสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 089-8446454

  • thumbnail

   นางสาวนุชจรีย์ สมมุติรัมย์

   สมาชิกสภาเทศบาล
   เบอร์โทร 064-7137161

  หัวหน้าส่วนราชการ

  • thumbnail

   นายสมรักษ์ ศาลางาม

   ปลัดเทศบาล

   เบอร์โทร 088-1289008

  สำนักปลัดเทศบาล

  • thumbnail

   นางจินตนา มีด้วง เบอร์โทร 081-7255241

   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

   081-7255241

  • thumbnail

   นางบังอร ไปแดน เบอร์โทร 083-3720472

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   083-3720472

  • thumbnail

   นางสาวอรุณมาศ หงษ์หา เบอร์โทร 093-9289699

   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

   093-9289699

  • thumbnail

   นายโชติวิทย์ ศรีจันทร์บุญ เบอร์โทร 089-2828024

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   089-2828024

  • thumbnail

   นางรัชดาพร อังคะณี เบอร์โทร 061-4155197

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   061-4155197

  • thumbnail

   นางกาญจนา นารี เบอร์โทร 089-1494964

   พนักงานจ้าง

   089-1494964

  • thumbnail

   นางสาวสิวลี ม่วงมะเริง เบอร์โทร 096-9322773

   พนักงานจ้าง

   096-9322773

  • thumbnail

   นางมณี สิงห์ณารายณ์ เบอร์โทร 080-4817258

   แม่บ้าน

   080-4817258

  • thumbnail

   นางปราณี มณีจันทร์ เบอร์โทร 083-1248925

   แม่บ้าน

   083-1248925

  • thumbnail

   นายประดิษฐ์ สวัสดี เบอร์โทร 085-4186209

   พนักงานจ้าง

   085-4186209

  • thumbnail

   นายอภิเดช ลาดบัวขาว เบอร์โทร 080-3721605

   พนักงานจ้าง

   080-3721605

  • thumbnail

   นายวีระ พุทธานุ เบอร์โทร 093-5380910

   พนักงานจ้าง

   093-5380910

  • thumbnail

   นายพงษ์ปณต ธนูชาญ เบอร์โทร 095-1909005

   พนักงานจ้าง

   095-1909005

  • thumbnail

   นายสมหมาย พงษ์ณรงค์ เบอร์โทร 090-3692321

   พนักงานขับรถ

   090-3692321

  • thumbnail

   นางสาวนันทิชา ดาวไดรัมย์ เบอร์โทร 088-0492504

   นักการ

   088-0492504

  • thumbnail

   นางนิศากร เกรสเชล เบอร์โทร 084-5272250

   งานประชาสัมพันธ์

   084-5272250

  กองคลัง

  • thumbnail

   นางสุวิภา พงษ์ณรงค์ เบอร์โทร 090-3692321

   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รก.ผอ.กองคลัง

   090-3692321

  • thumbnail

   นางจรรยาพร แจ่มมณี เบอร์โทร 085-1020308

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

   085-1020308

  • thumbnail

   นางสะไบแพร ยอดนครจง เบอร์โทร 083-7462328

   พนักงานจ้าง

   083-7462328

  • thumbnail

   นางสาวรุ่งฟ้า เศษไธสง เบอร์โทร 061-2128894

   พนักงานจ้าง

   061-2128894

  • thumbnail

   นายสิทธิชัย ผันพิมาย เบอร์โทร 084-4742264

   พนักงานจ้าง

   084-4742264

  • thumbnail

   นางสาวพรพิกุล กองทุ่งมน เบอร์โทร 090-9061199

   พนักงานจ้าง

   090-9061199

  กองช่าง

  • thumbnail

   นายยุทธศักดิ์ ไกรแก้ว เบอร์โทร 081-0684441

   นายช่างโยธาชำนาญงาน

   081-0684441

  • thumbnail

   นางสาวกัลยรัตน์ สุริวงษา เบอร์โทร 061-9809375

   พนักงานจ้าง

   061-9809375

  • thumbnail

   นายกมล เพียรชนะ

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายสมจิต เส็งนา เบอร์โทร 094-4734621

   พนักงานจ้าง

   094-4734621

  • thumbnail

   นายปริญญา บุตรเพชร เบอร์โทร 081-6165099

   พนักงานจ้าง

   081-6165099

  • thumbnail

   นายบุญรอด กลายไพร

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายประดิษฐ์ ทะบิลรัมย์ เบอร์โทร 099-2450859

   พนักงานจ้าง

   099-2450859

  • thumbnail

   นายวัลลภ ยินดีรัมย์ เบอร์โทร 091-3592095

   พนักงานจ้าง

   091-3592095

  กองการศึกษา ศาสนาฯ

  • thumbnail

   นายยุทธพร กล่อมจิต เบอร์โทร 085-0152456

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   085-0152456

  • thumbnail

   นายอธิราช ดงสิงห์ เบอร์โทร 085-3020649

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   085-3020649

  • thumbnail

   นางสาวสุชาดา ไวยวุฒินันท์ เบอร์โทร 083-7236577

   นักสันทนาการชำนาญการ

   083-7236577

  • thumbnail

   นางสาวเกษศิริ บุตรเพชร เบอร์โทร 099-4698228

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   099-4698228

  • thumbnail

   นางสาวอนัญตญา อุตตาปา เบอร์โทร 083-7347741

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   083-7347741

  • thumbnail

   นางสาวภัทรพร ทันไธสง เบอร์โทร 084-5528422

   084-5528422

  • thumbnail

   นางสาววิจิตรา แจ้งจิตร เบอร์โทร 082-4840694

   082-4840694

  • thumbnail

   นายภูฤทธิ์ ประเสริฐแก้ว

  • thumbnail

   นางสาววันเพ็ญ ชัยคง เบอร์โทร 093-5053214

   093-5053214

  • thumbnail

   นางจุไรรัตน์ อึ้งศิริไพศาล เบอร์โทร 062-2693107

   062-2693107

  • thumbnail

   นางศิริวรรณ แซ่ตั้ง เบอร์โทร 064-5642330

   064-5642330

  • thumbnail

   นางกฤษณา ปินะการัง เบอร์โทร 086-8799805

   086-8799805

  กองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

   นางสาวนิติภรณ์ จันทร์โสภา เบอร์โทร 093-5451818

   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

   093-5451818

  • thumbnail

   นางสาวนงลักษณ์ ภู่แส เบอร์โทร 081-2654122

   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

   081-2654122

  • thumbnail

   นายจักรินทร์ ปลื้มจิต เบอร์โทร 085-6829199

   นักพัฒนาชุมชน

   085-6829199

  • thumbnail

   นางสาวทิภาพร จารุวัฒสวัสดิ์ เบอร์โทร 085-6377046

   085-6377046

  • thumbnail

   นางสาวมัณฑนา วงษา เบอร์โทร 096-5424683

   096-5424683

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • thumbnail

   นางสาวนิติภรณ์ จันทร์โสภา เบอร์โทร 093-5451818

   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   093-5451818

  • thumbnail

   นางสาวนิภารัตน์ เทพจันดา เบอร์โทร 081-4544941

   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

   081-4544941

  • thumbnail

   นางปริษา เพียรชนะ เบอร์โทร 095-2109887

   พนักงานจ้าง

   095-2109887

  • thumbnail

   นางสาวกมลวรรณ สีทา เบอร์โทร 097-3359930

   พนักงานจ้าง

   097-3359930

  กองการประปา

  • thumbnail

   นายยุทธพร กล่อมจิต เบอร์โทร 085-0152456

   ผอ.กองการศึกษา รก.ผอ.กองการประปา

   085-0152456

  • thumbnail

   นางณัฐจรีย์ พลอยสุกใส เบอร์โทร 089-0306313

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

   089-0306313

  • thumbnail

   นายจักรพันธ์ นันทะบุตร เบอร์โทร 082-4840641

   พนักงานจ้าง

   082-4840641

  • thumbnail

   นางศิริวรรณา ชัยคง

   เบอร์โทร 082-0377159

   082-0377159

  • thumbnail

   นางสาวธาราภรณ์ ประวงศ์อานุภาพ

   เบอร์โทร 095-8988576

   095-8988576

  • thumbnail

   นายสัจพจน์ คชราช

   เบอร์โทร 090-7390966

   090-7390966

  • thumbnail

   นางสาวอัจฉราพรรณ สายยศ

   เบอร์โทร 065-4474544

   065-4474544

  • thumbnail

   นายวิเชษฐ สุนทะมาลา

  • thumbnail

   นายไสว แซ่ตั้ง

  • thumbnail

   นายสาริน ปักกาเวสา

   เบอร์โทร 095-1123620

   095-1123620

  • thumbnail

   นายภานุพงศ์ สวัสดี

   เบอร์โทร 093-2906269

   093-2906269

  • thumbnail

   นายเอกสิทธิ์ คุมธง

   เบอร์โทร 061-4764726

   061-4764726