หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

 • thumbnail

  นายจักรินทร์ ปลื้มจิต

  นักพัฒนาชุมชน

 • คณะผู้บริหาร

  • thumbnail

   นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ

   นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ เบอร์โทร 063-2899695

  • thumbnail

   นายสุรพล สิทธิรัชนีวรรณ

   รองนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ เบอร์โทร 086-2579445

  • thumbnail

   นายวัชรากร สีหาบุญทอง

   รองนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ เบอร์โทร 089-6306472

  • thumbnail

   นางสาวจันทนา ดงสิงห์

   เลขานุการนายกเทศมนตรี เบอร์โทร 062-3327977

  • thumbnail

   นายสมดุลย์ ธนะสีลังกูร

   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เบอร์โทร 094-3795920

  สมาชิกสภาองค์การ

  • thumbnail

   นายสมพร คชราช

   ประธานสภาเทศบาล เบอร์โทร 085-7643254

  • thumbnail

   นายสำราญ บุตรศรีภูมิ

   รองประธานสภาเทศบาล เบอร์โทร 090-3682878

  • thumbnail

   นายถนอม บุญโพธิ์

   สมาชิกสภาเทศบาล เบอร์โทร 087-5825310

  • thumbnail

   นายประยูร แสงโนนแดง

   สมาชิกสภาเทศบาล เบอร์โทร 080-2090399

  • thumbnail

   นายบิล ทศภักดี

   สมาชิกสภาเทศบาล เบอร์โทร 082-0744815

  • thumbnail

   นายปรัชนันต์ เศวตคชกุล

   สมาชิกสภาเทศบาล เบอร์โทร 085-1854932

  • thumbnail

   นายสำราญ พวงพันธ์

   สมาชิกสภาเทศบาล เบอร์โทร 088-8382650

  • thumbnail

   นายพันศักดิ์ ศักดิ์อมรกิจ

   สมาชิกสภาเทศบาล เบอร์โทร 084-8238594

  • thumbnail

   นายกฤษฎา พุทธานุ

   สมาชิกสภาเทศบาล เบอร์โทร 088-4740355

  • thumbnail

   นางชัยยา มาลัยโคตร

   สมาชิกสภาเทศบาล เบอร์โทร 086-8714419

  • thumbnail

   นางนงลักษณ์ ทองภูธรณ์

   สมาชิกสภาเทศบาล เบอร์โทร 089-8446454

  • thumbnail

   นางสาวนุชจรีย์ สมมุติรัมย์

   สมาชิกสภาเทศบาล เบอร์โทร 064-7137161

  หัวหน้าส่วนราชการ

  • thumbnail

   นายสมรักษ์ ศาลางาม

   ปลัดเทศบาล เบอร์โทร 088-1289008

  สำนักปลัดเทศบาล

  • thumbnail

   นางจินตนา มีด้วง

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  • thumbnail

   นางบังอร ไปแดน

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวอรุณมาศ หงษ์หา

   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

  • thumbnail

   นายโชติวิทย์ ศรีจันทร์บุญ

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  • thumbnail

   นางรัชดาพร อังคะณี

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  • thumbnail

   นางกาญจนา นารี

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวสิวลี ม่วงมะเริง

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นางมณี สิงห์ณารายณ์

   แม่บ้าน

  • thumbnail

   นางปราณี มณีจันทร์

   แม่บ้าน

  • thumbnail

   นายบุญส่ง พันธ์ุสุขเลิศ

   พนักงานดับเพลิง

  • thumbnail

   นายประดิษฐ์ สวัสดี

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายอภิเดช ลาดบัวขาว

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายวีระ พุทธานุ

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายพงษ์ปณต ธนูชาญ

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายสมหมาย พงษ์ณรงค์

   พนักงานขับรถ

  กองคลัง

  • thumbnail

   นางเยาวภา ชาติประเสริฐ

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  • thumbnail

   นางสุวิภา พงษ์ณรงค์

   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางจรรยาพร แจ่มมณี

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวภัทรพร ทันไธสง

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นางสะไบแพร ยอดนครจง

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวรุ่งฟ้า เศษไธสง

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายสิทธิชัย ผันพิมาย

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวพรพิกุล กองทุ่งมน

   พนักงานจ้าง

  กองช่าง

  • thumbnail

   นายยุทธศักดิ์ ไกรแก้ว

   นายช่างโยธาชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวกัลยรัตน์ สุริวงษา

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายกมล เพียรชนะ

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายสมจิต เส็งนา

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายปริญญา บุตรเพชร

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายบุญรอด กลายไพร

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายประดิษฐ์ ทะบิลรัมย์

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นายวัลลภ ยินดีรัมย์

   พนักงานจ้าง

  กองการศึกษา ศาสนาฯ

  • thumbnail

   นายยุทธพร กล่อมจิต

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  • thumbnail

   นายอธิราช ดงสิงห์

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวสุชาดา ไวยวุฒินันท์

   นักสันทนาการชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวเกษศิริ บุตรเพชร

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  • thumbnail

   นางสาวอนัญตญา อุตตาปา

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  • thumbnail

   นางสาววิจิตรา แจ้งจิตร

  • thumbnail

   นายภูฤทธิ์ ประเสริฐแก้ว

  • thumbnail

   นางสาววันเพ็ญ ชัยคง

  • thumbnail

   นางจุไรรัตน์ อึ้งศิริไพศาล

  • thumbnail

   นางศิริวรรณ แซ่ตั้ง

  • thumbnail

   นางกฤษณา ปินะการัง

  กองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

   นางสาวนิติภรณ์ จันทร์โสภา

   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

  • thumbnail

   นางสาวนงลักษณ์ ภู่แส

   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  • thumbnail

   นายจักรินทร์ ปลื้มจิต

   นักพัฒนาชุมชน

  • thumbnail

   นางสาวทิภาพร จารุวัฒสวัสดิ์

  • thumbnail

   นางสาวมัณฑนา วงษา

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • thumbnail

   นางสาวนิติภรณ์ จันทร์โสภา

   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • thumbnail

   นางสาวนิภารัตน์ เทพจันดา

   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  • thumbnail

   นางปริษา เพียรชนะ

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวกมลวรรณ สีทา

   พนักงานจ้าง

  กองการประปา

  • thumbnail

   นายยุทธพร กล่อมจิต

   ผอ.กองการศึกษา รก.ผอ.กองการประปา

  • thumbnail

   นางณัฐจรีย์ พลอยสุกใส

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  • thumbnail

   นายจักรพันธ์ นันทะบุตร

   พนักงานจ้าง

  • thumbnail

   นางศิริวรรณา ชัยคง

  • thumbnail

   นางสาวธาราภรณ์ ประวงศ์อานุภาพ

  • thumbnail

   นายสัจพจน์ คชราช

  • thumbnail

   นางสาวอัจฉราพรรณ สายยศ

  • thumbnail

   นายวิเชษฐ สุนทะมาลา

  • thumbnail

   นายไสว แซ่ตั้ง

  • thumbnail

   นายสาริน ปักกาเวสา

  • thumbnail

   นายภานุพงศ์ สวัสดี

  • thumbnail

   นายเอกสิทธิ์ คุมธง