หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร.pdf
  2. หลักเกณฑ์แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร.pdf
  3. หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร.pdf
  4. มาตรฐานการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล.pdf
  5. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf
  6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน.pdf
  7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล.pdf
  8. หลักเกณพ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf
  9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน.pdf
  10. ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet