หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

        

     วันที่ 5 มกราคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานราชการ ลูกจ้าง  ร่วมประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางวัฒนธรรม โดยมีการจัดฝึกอบรมให้พนักงานทุกคน มีจิตสำนึก และค่านิยมในการประพฤติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานโดยมีหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นประหลัก เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติต่อประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ ด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบ พร้อมก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานราชการ ลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 96 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet