หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองแต่ละฝ่าย ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ประสิทธิภาพ 
     ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน แล้วเสร็จครบทั้ง 6 หมู่บ้าน 11 ชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย 
     วันที่ 28 มิถุนายน 2564  บ้านสาวเอ้ และบ้านหนองไผ่
     วันที่ 29 มิถุนายน 2564  ชุมชนน้อยสาละวัน และชุมชนอิสานเขียว
     วันที่ 30 มิถุนายน 2564  ชุมชนวัดโรงเรียน ชุมชนโรงพักอนามัย และบ้านหนองสนวน
     วันที่  1 กรกฎาคม 2564  บ้านถาวร และบ้านคูบอน
     วันที่  2 กรกฎาคม 2564  ชุมชนโนนกลาง และชุมชนโนนเต่าทอง

       

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet