หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมพร คชราช

  ประธานสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 085-7643254

 • thumbnail

  นายสำราญ บุตรศรีภูมิ

  รองประธานสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 090-3682878

 • thumbnail

  นายถนอม บุญโพธิ์

  สมาชิกสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 087-5825310

 • thumbnail

  นายประยูร แสงโนนแดง

  สมาชิกสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 080-2090399

 • thumbnail

  นายบิล ทศภักดี

  สมาชิกสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 082-0744815

 • thumbnail

  นายปรัชนันต์ เศวตคชกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 085-1854932

 • thumbnail

  นายสำราญ พวงพันธ์

  สมาชิกสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 088-8382650

 • thumbnail

  นายพันศักดิ์ ศักดิ์อมรกิจ

  สมาชิกสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 084-8238594

 • thumbnail

  นายกฤษฎา พุทธานุ

  สมาชิกสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 088-4740355

 • thumbnail

  นางชัยยา มาลัยโคตร

  สมาชิกสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 086-8714419

 • thumbnail

  นางนงลักษณ์ ทองภูธรณ์

  สมาชิกสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 089-8446454

 • thumbnail

  นางสาวนุชจรีย์ สมมุติรัมย์

  สมาชิกสภาเทศบาล
  เบอร์โทร 064-7137161