หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

        

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ เป็นประธานประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบรมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
     ในการนี้ นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่า จะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet